Mistä on kestävä kehitys tehty?

26 tammi 2018
urmiadmin
1606

Pyöräteistä, vähistä päästöistä, led-lampuista, tiivistä kaupungista, kasvisannoksista.

Åbo Akademin kyselyssä kunnille vuonna 2017 kysyttiin, mitä kestävä kehitys on. Yleisimmin se nähtiin taloudellisena kestävyytenä. Tämä on ymmärrettävää – onhan taloudellinen perusta edellytys toiminnalle. Kestävä kehitys on kuitenkin laajempi kysymys ja kattaa kuntien toimintaa laidasta laitaan. Yhtenä haasteena voidaankin pitää sitä, ettei kestävä kehitys ole vain ympäristöpolitiikkaa, vaan vaikkapa maankäytön suunnittelua, koulutuspolitiikkaa ja osallistumisstrategioiden laatimista. Sektorihallintoon tottuneita tämä voi hirvittää, mutta YK:n määritelmänkin mukaan kestävässä kehityksessä on monen monia osa-alueita ympäristön suojelusta tasa-arvon edistämiseen. Kun kunnilta kysyttiin, millaisia hyviä käytäntöjä niillä on muille jaettaviksi, tuli vastauksia laidasta laitaan. Se kertoo siitä, että kestävä kehitys voidaan nähdä eri tavoin ja sitä voidaan soveltaa paikallisen kiinnostuksen suuntaamana. Kyselyssä esille tulleita esimerkkejä olivat mm. paikallisten energialähteiden (kuten puuhake) käyttö energiantuotannossa, kunnan autokannan siirtyminen sähkökäyttöisiin autoihin sekä hallinnon alat ylittävä yhteistyö perhepalveluissa ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

Kestävä kehitys on kaikkien kuntalaisten asia. Kunnat eivät ole monoliittejä, vaan koostumia erilaisista yksilöistä ja toimijaryhmistä: on poliitikkoja ja virkamiehiä, eturyhmiä, kuntalaisia, yrityksiä jne. Jokaisella näistä voi olla sanottavaa siihen, miten kestävän kehityksen valintoja tehdään ja mitä paremmin näitä osallisia kuullaan, sitä suurempaa on sitoutuminen asiaan. Nykyinen some-kulttuuri tarjoaa uusia keinoja hakea erilaisten väestöryhmien mielipiteitä.

Kuu yhteistyöstä kestävään kehitykseen, puoli kuuta vuorovaikutuksesta, toisilta oppimisesta ei päivääkään.

Onnistunut kestävän kehityksen edistäminen vaatii monesta narusta vetämistä, montaa palloa yhtä aikaa ilmassa. Kestävän kehityksen edistäminen aiheuttaa vääjäämättä kustannuksia, joita voidaan puoltaa tulevien sukupolvien hyödyillä, mikä ei ole helppo asia vaaleissa. Kestävän kehityksen tutkimuksessa pohditaan sitä, mikä on se ratkaiseva tekijä toiminnan edistämisessä. Uskon, että tämä on paikallinen kysymys ja että tarvitaan monen eri toimijan aktiivisuutta.  Alan tutkimuksessa on pohdittu myös sitä, miten vaikkapa tiiviimpää kaupunkirakennetta saadaan aikaan. Jarruttaviakin tekijöitä on, kuten olemassa oleva rakennuskanta ja liikenneverkot, infrastruktuuri. Nopeita tuloksia on vaikea saada aikaan.

 

Pekka Kettunen, Dosentti, Erikoistutkija, Julkishallinnon oppiaine, Åbo Akademi.

Pekka on tutkinut kuntien itsehallintoa, tehtäviä ja yhteistyötä sekä Suomessa että vertailevan tutkimuksen näkökulmasta.